Informacja dla wiernych w sprawie nabożeństw

Redakcja, 14.03.2020

W odpowiedzi na liczne zapytania, wątpliwości i w celu uniknięcia paniki informujemy, że:

w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, apelujemy aby: osoby z objawami przeziębienia, osłabione, starsze i przewlekle chore - będące w grupie podwyższonego ryzyka pozostały w domu i nie uczestniczyły we wspólnych nabożeństwach, jeśli rzeczywistym powodem absencji są powyższe kwestie takie osoby nie powinny mieć wyrzutów sumienia. Czas spędzony w domu powinien być wykorzystany na prywatną modlitwę i lekturę Pisma Świętego.

Jednocześnie informujemy, że:

*jeśli ktokolwiek obawia się o swoje zdrowie może pozostać w domu

*osoby uczestniczące w nabożeństwach nie są zobligowane do całowania ikon, krzyża, relikwii czy ręki duchownego

*podchodząc do ikon, krzyża czy relikwii można oddać im cześć poprzez pokłon

Ciało i Krew Boga Jezusa Chrystusa, znajdujące się w Kielichu nie może być przekaźnikiem epidemii


В ответ на многие вопросы, сомнения, а также с целью избежать паники сообщаем, что:

в связи с введением состояния эпидемиологической опасности в Польше, подчиняясь государственным указам от 13 марта т.г., какие ввели ограничения в количестве участников собраний до 50 человек, апеллируем, чтобы: особы с симптомами простуды, ослабленные, пожилые и с хроническими заболеваниями-которые находятся в группе повышенного риска остались дома и не участвовали в общих богослужениях, если действительной причиной отсутствия являются вышеуказанные проблемы. У таких прихожан не должны возникать угрызения совести. Время проведенное дома должно быть посвящено личной молитве и чтению Священного Писания. Одновременно информируем, что:

*если кто-нибудь беспокоится о своем здоровье, может остаться дома

*те, кто участвуют в богослужениях, не обязаны целовать иконы, крест, мощи или руку священника

*подходя к иконам, к кресту или к мощам можно почтить их поклоном

Тело и Кровь Бога Иисуса Христа, находящиеся в Чаше не могут являться носителем эпидемии

Cofnij