Inauguracja roku akademickiego w ChAT

za: orthodox.pl , 04.10.2019

W czwartek 3 października br., Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie uroczyście rozpoczęła nowy rok akademicki. Jak przystało na uczelnię teologiczną zainaugurowano go modlitwą w akademickiej auli. Za pomyślność i mądrość władz uczelni, grona pedagogicznego, pracowników administracji, doktorantów i studentów oraz wszystkich zgromadzonych litanię wznosili przedstawiciele trzech odłamów chrześcijaństwa obecnych na uczelni: ewangelickiej – Jego Magnificencja ks. dr hab. Bogusław Milersaki, prof. ChAT (wygłosił ponadto okolicznościowe kazanie), starokatolickiej – ks. infułat Andrzej Gontarek i prawosławnej – ks. dr Adam Magruk. Oprawę muzyczną zapewnił chór akademii pod dyrekcją prof. dr hab. Włodzimierza Wołosiuka oraz ludowy tercet smyczkowy „Hałasi” ze Śląska Cieszyńskiego (wspólnie wykonali pieśń „Ojcowski dom”). Modlitwa zgromadziła w auli (kaplica akademii znajduje się w fazie prac adaptacyjnych) studentów, pracowników, wykładowców i szerokie grono duchownych z hierarchami Kościołów zrzeszonych w Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościoła rzymskokatolickiego. Nie zabrakło przedstawicieli Kościoła prawosławnego: Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy, Ich Ekscelencji: Najprzewielebniejszego Jerzego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego – prorektora ChAT, Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, Najprzewielebniejszego Andrzeja Biskupa Supraskiego (nowy wykładowca ChAT), Najprzewielebniejszego Warsonofiusza Biskupa Siemiatyckiego, Jego Magnificencji rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego ks. prof. dr Jerzego Tofiluka oraz innych prawosławnych duchownych. Nie zabrakło absolwentów akademii z kraju i zagranicy.

Zebrani wysłuchali Księgi Przysłów (9,1-6 i 9,11) mówiącej o mądrości oraz Ewangelii według św. Mateusza (7,17-20 i 24-27) głoszącej o drzewie przynoszącym dobre owoce i budowaniu domu na mocnym, kamiennym fundamencie. Po Ewangelii z okolicznościowym kazaniem (poprzedzonym w/w połączonym śpiewem chóru i zespołu regionalnego) wystąpił rektor ChAT ks. dr hab. Bogusław Milerski. Skoncentrował się na motcie uczelni pochodzącym z Ewangelii św. Jana „Na początku było Słowo” (J 1,1). Akademia warszawska jest miejscem spotkania i modlitwy ludzi z różnorodnym pochodzeniem, wyznaniem, przekonaniami. W tym tkwi jej niepowtarzalność i unikalność. Spotykają się tu trzy tradycje: prawosławna, protestancka i starokatolicka. Teologia spotyka się z naukami społecznymi (dwa wydziały uczelni). Spotykają się, by podjąć się odpowiedzialności za świat i osobiste relacje z Bogiem.

Nabożeństwo zakończyło się liturgicznymi życzeniami wielu lat pomyślności (mnogaja leta) całej akademickiej społeczności i wszystkim zgromadzonym w auli.

Po krótkiej przerwie, o godz. 14.00 rozpoczęła się inauguracja nowego roku akademickiego 2019/2020. Inaugurację rozpoczęło odśpiewanie hymnów Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i wprowadzenie akademickiego sztandaru. Podczas uroczystości gości było już więcej. Obok zwierzchników, hierarchów i duchownych Kościołów chrześcijańskich skupionych wokół Polskiej Rady Ekumenicznej, przedstawicieli środowiska ekumenicznego, Towarzystwa Biblijnego. Obecnych było ponad 20 rektorów i przedstawicieli uczelni wyższych Warszawy i seminariów duchownych, na czele z prof. dr hab. Janem Szmidtem – rektorem Politechniki Warszawskiej, przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Nie zabrakło przedstawicieli najwyższych władz państwowych i samorządowych.

Jednak najważniejszymi uczestnikami inauguracji byli studenci, a szczególnie przedstawiciele I roku studiów, od których studenckie ślubowanie przyjął prorektor ds. nauki, arcybiskup Jerzy. Zanim to jednak nastąpiło rektor Akademii ks. prof. Bogusław Milerski przywitał oficjalnych gości, zaś w mowie rektorskiej, w odniesieniu do nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, skupił się na relacjach między kwantyfikacją (policzalnością) nauczania, a kształtowaniem osobowości i duchowości studentów. Choć ekonomiczny wymiar kształcenia jest bardzo ważny nie może zdominować akademickiego nauczania. Kształcenia nie wolno sprowadzać do prostego przekazywania kompetencji i umiejętności. Uniwersytet to świątynia ducha i osoby. Pojedyncza jednostka ma tu wartość powszechnej społeczności. Regionalizmy łączą się we wspólnotę nic nie tracąc ze swej lokalności i niepowtarzalności. Jedność w różnorodności, sąsiedztwo i pogranicze są ideą ChAT, ale i każdego środowiska akademickiego.

Immatrykulacji nowoprzyjętych studentów towarzyszył hymn Gaude Mater Polonia, wystąpienie przedstawiciela samorządu studentów ChAT, odczytanie okolicznościowego adresu ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. prof. dr hab. Bogusława Śliwerskiego, który poinformował zebranych, że z dniem 30 września br. Wydział Nauk Społecznych ChAT uzyskał prawo nadawania doktoratów (w zakresie pedagogiki).

Po ogłoszeniu otwarcia nowego roku akademickiego zebrani wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. „Odwaga” przygotowanego przez prof. dr hab. Janinę Tokarską-Bakir. Rozważano w nim nie tylko to jak odwagę pojmowali filozofowie, duchowni, literaci, a jak prosty lud lecz głównie to czy i kiedy odwaga zmienia się w bezradność, utopię? Kiedy jest heroizmem, a kiedy tchórzostwem? Na podstawie przykładów z okresu II wojny światowej zaakcentowano jak wielkich wyrzeczeń wymaga, ile trzeba za nią wycierpieć odrzucenia, bólu czy wykluczenia.

Ukoronowaniem inauguracji było wspólne odśpiewanie studenckiego hymnu Gaudeamus Igitur.

ks. prot. dr Doroteusz Sawicki

Cofnij