Sprostowanie ws. nieprawdziwych informacji dotyczących PAKP

za: www.orthodox.pl, 11.04.2023

Warszawa, 8 kwietnia 2023 roku

Sprostowanie informacji na temat Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego przekazanych w dniu 6 kwietnia 2023 r. w głównym magazynie informacyjnym kraju

W dniu 6 kwietnia 2023 r. w głównym wydaniu „Wiadomości” został wyemitowany felieton (10:15-13:08), w którym poruszona została bardzo skomplikowana kwestia sytuacji kościelnej na Ukrainie. Pod koniec felietonu przywołano imię zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, którego przedstawiono jako osobę wspierającą działalność „prorosyjskich duchownych”. Pod adresem metropolity Sawy padły następujące słowa: „Cerkiew podległą Moskwie, tymczasem, wsparł arcybiskup Sawa, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W liście do prorosyjskich duchownych skrytykował działania ukraińskich władz, które jego zdaniem prześladują Cerkiew”.

W związku z tak przedstawioną informacją należy wyrazić ubolewanie, iż w najważniejszym magazynie informacyjnym, podaje się nieprecyzyjne wiadomości. Tak opisana rzeczywistość nie jest prawdziwa, bowiem pozwala sądzić, że metropolita Sawa, jak i cały Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, popierają zbrodniczą działalność rosyjską na Ukrainie. Od momentu wybuchu wojny metropolita Sawa niejednokrotnie wypowiadał się przeciwko działaniom wojennym i zbrodniom rosyjskim na Ukrainie, nawoływał do zaprzestania działań wojennych oraz wzywał społeczność ogólnoprawosławną do rychłego rozwiązania kościelnych problemów jurysdykcyjnych i kanonicznych na Ukrainie. Z wielką przykrością należy stwierdzić, że problemy ukraińskie zostają dziś przenoszone na grunt polski, a kwestiami tymi zaczynają zajmować się politycy i ludzie nieznający prawa kanonicznego Kościoła prawosławnego. Skutkuje to bardzo pobieżną i jednostronną oceną wcale nieprostych zjawisk z życia Kościoła prawosławnego. Metropolita Sawa nie raz podkreślał, że opowiada się za autokefalią Kościoła prawosławnego na Ukrainie, nadaną na zasadach kanonicznych, wypracowanych przez wszystkie lokalne Kościoły prawosławne jeszcze przed 2016 rokiem. Konflikt wewnątrzprawosławny na Ukrainie jest konfliktem kościelnym i wyłącznie Kościół może go rozwiązać na gruncie prawosławnego prawa kanonicznego. Żadnych aktów wsparcia działań rosyjskich na Ukrainie metropolita Sawa nie wyrażał. Sam jest człowiekiem z rodziny Sybiraków, doświadczył wielu przykrych sytuacji w związku z odradzaniem struktur Kościoła prawosławnego wśród Ukraińców mieszkających w Polsce w okresie Polski Ludowej, służył i służy w Kościele prawosławnym wszystkim wiernym prawosławnym bez względu na narodowość. Zwrócenie uwagi na bezsensowność wzmacniania sporów religijnych na Ukrainie w obecnym czasie powinno być całkowicie zrozumiałe przez wszystkich, którzy chcą pomóc Ukrainie i Ukraińcom. Ani Ukraina, ani Kościół prawosławny na Ukrainie nie potrzebuje teraz kłótni religijnych, które dzielą naród. Napięta sytuacja kościelno-polityczna, która ma aktualnie miejsce w Ławrze Pieczerskiej w Kijowie i w innych miejscach Ukrainy powinna zostać rozwiązana w duchu dialogu i prawosławnej miłości.

Mamy nadzieję, że w przyszłości tak nieobiektywne informacje nie będą pojawiały się w mediach publicznych. Warto zasięgnąć informacji w samym Kościele, by przedstawiane treści nie dzieliły naszego społeczeństwa, ponieważ podział godzi w nas wszystkich.

W imieniu rzeczników Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,

protodiakon dr Łukasz Leonkiewicz

Cofnij